0919170940

QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN PHÉP XÂY DỰNG

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan chức năng cấp trước khi khởi công công trình. Dưới đây là điều kiện, thủ tục xin cấp phép xây dựng.

STT
Nội dung
Thời gian thực hiện (ngày)
1 Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 45
2 Thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 45
3 Thẩm duyệt PCCC 30
4 Hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở 30
5 Hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật 30
6 Hồ sơ xin cấp phép xây dựng/ 30

Một số bước trên có thể được làm song song để rút ngắn thời gian phê duyệt các thủ tục pháp lý và thông thường sẽ mất khoảng 60 đến 120 ngày.

Xem link quy trình thủ tục hoàn công:

Trả lời